Η Σχολή

Ευρετήριο Άρθρου

«Ιερά επιθυμία» του Οικουμενικού Πατριάρχη Ιωακείμ του Γ΄ και τον Οκτώβριο του 1918 ιδρύθηκε με Β. Διάταγμα η Εκκλησιαστική Σχολή της Αγίας Αναστασίας στην αρχή ως πεντατάξια Ιερατική Σχολή και λειτούργησε κατά τα σχολικά έτη 1919/1920-1928/1929 ουσιαστικά ως πεντατάξιο Ιεροδιδασκαλίο.

Ύμνος της Σχολής

Ὢ ναέ τῆς οὐρανίου τοῦ Παντάνακτος Σοφίας, ἰνδαλμάτων θυηπόλων καί Χριστοῦ Μυσταγωγῶν, Πάνσεπτε Σχολή Ἁγία καί φρουρέ ᾿Ορθοδοξίας, Σύ τό καύχημα ὑπάρχεις μαθητῶν τῶν εὐαγῶν. Δέξαι χάριτος παιᾶνα τῆς εὐγνώμονος χορείας, ὤ Σχολή ἠγαπημένη εὐορκούντων σπουδαστῶν. Βοηθείᾳ τῆς Ἁγίας τοῦ Θεοῦ Ἀναστασίας πᾶς ὁ βίος ἡμῶν ἔσται ἄσκησις τῶν ἀρετῶν.

Α Αναπαραγωγή

B Βίντεο