Η Σχολή - 1927 έως 1971

Ευρετήριο Άρθρου

1927 έως 1971

Με Ν.Δ. του 1927 μετατράπηκε σε Δημόσια Ιερατική Σχολή πεντατάξια με το δικαίωμα των αποφοίτων να διορίζονται ως διδάσκαλοι και να εγγράφονται μόνο στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου. Από το 1929 μέχρι το 1940 λειτούργησε με σχετικό Νόμο ως πεντατάξια Δημόσια Ιερατική Σχολή με προορισμό των πτυχιούχων για το ιερατείο και με δικαίωμα εγγραφής τους μόνο στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου, όχι όμως και με δικαίωμα διορισμού ως διδασκάλων.

Κατά τα σχολικά έτη 1940/1941-1942/1943 με σχετικό Νόμο λειτούργησε ως εξατάξια Εκκλησιαστική Σχολή με ισοτιμία προς τα εξατάξια Γυμνάσια. Από το 1943 μετατράπηκε σε εξατάξια Γεωργική Σχολή αλλά δεν λειτούργησε λόγω των δυσμενών συνθηκών της χώρας μας (γερμανική κατοχή).

Το 1945 μετατράπηκε σε επτατάξια Εκκλησιαστική Σχολή και λειτούργησε κανονικά μέχρι το 1958 με το δικαίωμα εγγραφής των αποφοίτων με εξετάσεις μόνο στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου. Από το 1958 μέχρι το 1971 λειτούργησε ως εξατάξια Εκκλησιαστική Σχολή, οι υποψήφιοι της οποίας έπρεπε να έχουν ενδεικτικό της Β΄ προς την Γ΄ τάξη του εξατάξιου Γυμνασίου.

Ύμνος της Σχολής

Ὢ ναέ τῆς οὐρανίου τοῦ Παντάνακτος Σοφίας, ἰνδαλμάτων θυηπόλων καί Χριστοῦ Μυσταγωγῶν, Πάνσεπτε Σχολή Ἁγία καί φρουρέ ᾿Ορθοδοξίας, Σύ τό καύχημα ὑπάρχεις μαθητῶν τῶν εὐαγῶν. Δέξαι χάριτος παιᾶνα τῆς εὐγνώμονος χορείας, ὤ Σχολή ἠγαπημένη εὐορκούντων σπουδαστῶν. Βοηθείᾳ τῆς Ἁγίας τοῦ Θεοῦ Ἀναστασίας πᾶς ὁ βίος ἡμῶν ἔσται ἄσκησις τῶν ἀρετῶν.

Α Αναπαραγωγή

B Βίντεο